REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE
METEO
ETRURIA
APT
FS
SITA

Ponte Vecchio (Old Bridge) - Firenze

Duomo of Firenze and Cupola of Brunelleschi

Church of Orsanmichele